HACCP


HACCP

HACCP/Codex Alimentarius (Hazard Analisys and Crtical Control Points) 

HACCP u prevodu  “Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke”, je preporučeni međunarodni kodeks sa osnovnim principima higijene hrane. Predstavlja sistem principa koji pomažu nosiocima poslovanja sa hranom da kontrolišu svoj rad sa hranom i uvode postupke kako bi se obezbedilo da su proizvedena hrana i ambalaža u kojoj se pakuje i čuva hrana, bezbedna za jelo.  

Codex Alimentarius komisija je kao smernice definisala 7 principa i 12 koraka koji se moraju primeniti tokom razvoja HACCP plana i implementacije HACCP sistema u svim organizacijama koje se bave prehrambenim proizvodima i drugim materijalima koji su u dodiru sa hranom. 

Od 2009. god uvođenje HACCP u poslovanje organizacije je i zakonska obaveza u Srbiji. Zasnovan je na prevenciji, smanjuje zavisnost od kontrole i testiranja gotovih proizvoda i primenljiv je kroz ceo sistem proizvodnje hrane od primarnog proizvođača do potrošača - “od njive do trpeze”.