ISO 45001:2018


ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 / ranije BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System) Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu 

Ovaj standard pomaže organizacijama da što efektivnije upravljaju zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu svojih zaposlenih. Omogućava organizacijama da upravljaju rizicima po zdravlje i bezbednost na radu prepoznavanjem opasnosti i rizika vezanih za zaposlene, posetioce i podugovorače i svedu ih na najmanju moguću meru.

Pomaže organizacijama da rade na prevenciji povreda i narušavanja zdravlja, smanje verovatnoću pojave incidenata/akcidenata i obezbeđuju stalno unapređenje svojih učinka/performansi BZR.

I ovaj standard se veoma lako integriše sa drugim standardima jer prati obaveznu strukturu u skladu sa usvojenim Anex SL ISO/IEC Direktivom.

U martu 2018. godine objavljen je novi standard ISO 45001:2018 koji će do marta 2021. godine u potpunosti zameniti stari BS OHSAS 18001:2007.