Projektovanje, implementacija, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta - QMS, EMS, OHSAS i HACCP


Projektovanje, implementacija, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta - QMS, EMS, OHSAS i HACCP

Projektovanje, implementacija, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta

Najbolji način da uredite, kontrolišete i unapredite Vaše poslovanje je da u Vašoj organizaciji uspostavite tzv. sveto trojstvo ISO standardizacije - sisteme upravljanja kvalitetom, životnom sredinom i bezbednošću i zdravljem na radu.

ISO 9001 - usmeren na kvalitet proizvoda/usluga, ispunjenju zadatih ciljeva i na zadovoljstvo korisnika. ISO 14001 - pruža “zeleni okvir” poslovanja u kome se takav proizvod/usluga realizuje. ISO 45001 - indetifikuje sve moguće opasnosti, procenjuje nivo njihovog uticaja i definiše način da se oni kontrolišu.


Agencija ATLAS - QMS pruža konsultantske usluge i pomoć u izradi i realizaciji projekta za uspostavljanje, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda:

 • Kvaliteta (ISO 9001:2015)
 • Zaštite životne sredine (ISO 14001:2015)
 • Bezbednosti i zdravlja na radu 45001:2018                      
 • Bezbednosti hrane (HACCP/ISO 22000:2018) ili 
 • Integrisanog sistema menadžmenta (IMS).

Projekat obuhvata:

Pripremu za projekat - snimanje postojećeg stanja sistema na lokaciji klijenta sa izveštajem o usaglašenošću zatečenog stanja sa zahtevima standarda - GAP analiza i izrada akcionog plana. Na ovaj način svaka organizacija može da preispita sve segmente svog sistema i da svuda gde je to moguće dodatno sistem prilagodi sebi u skladu sa sopstvenim kontekstom.

Definisanje načina rada i kadrovskih resursa: odgovornog lica za nosioca projekta i članova tima koji bi bili neposredno uključeni u celokupan projekat.

Izradu, usaglašavanje i finalni pregled potrebne dokumentacije, početak primene izrađenih dokumenata u svakodnevnom radu, praćenje procesa implementacije sistema.

Interne provere sistema u preduzeću i/ili eksterne provere isporučioca.

Obuke rukovodstva i članova tima za sisteme menadžmenta kao i obuke za interne proverivače

Priprema za sertifikaciju i pomoć prilikom zatvaranja korektivnih mera do dobijanja sertifikata.

Izveštavanje menadžmenta o fazama projekta sa primedbama - predlozima za rešavanje problema.


Izrada i upravljanje dokumentima sistema menadžmenta

Agencija Atlas-QMS Vam pomaže u kreiranju i uspostavljanju dokumentovanog sistema u Vašoj organizaciji koji može biti zahtev:

 • - zakona
 • - standarda
 • - kupca
 • - onu koju organizacija prepozna da joj je potrebna za
 • sopstveno poslovanje.

Izradu dokumenata sistema menadžmenta po Vašem zahtevu obavljamo na osnovu detaljnog sagledavanja Vaših potreba.

Za Vas izrađujemo:

 • Politike upravljanja sistemima
 • Ciljeve i programe za ostvarenje tih ciljeva
 • Poslovnik o upravljanju
 • Katalog procesa
 • Mape procesa sa dijagramima toka
 • Procedure i planove kvaliteta
 • Radna uputstva, obrasce za zapise
 • Tehničke specifikacije
 • Kontrolne liste
 • Program za obuku zaposlenih

Interne provere/audit sistema i eksterne provere dobavljača 

Za Vas možemo organizovati i sprovesti interne provere u Vašoj organizaciji u cilju ocenjivanja efektivnosti Vašeg sistema menadžmenta i primenjenih korektivnih mera i izraditi izveštaj  sa provere i preporukama za poboljšanje i unapređenje poslovanja.

Možemo za Vas izvršiti proveru Vaših isporučioca (dobavljača) za upravljanje proizvodima i uslugama koji su obezbeđeni iz eksternih izvora ili u slučaju da imate deo procesa koji se obavlja eksterno, a koji mogu da utiču na Vaše poslovanje.

Sve organizacije koje od svojih eksternih isporučilaca zahtevaju da imaju sertifikovan neki od sistema, preporučuje se da prilikom ugovaranja ostave mogućnost da se tako nešto proveri na licu mesta, angažovanjem nekog od svojih zaposlenih ili nekog nezavisnog tela.

Izradu plana provere, pripremanje i sprovođenje aktivnosti provere i po završetku izradu izveštaja sa provere, sprovodi lice sa iskustvom vodećeg proverivača u organizaciji.


Obuke/edukacija iz oblasti sistema menadžmenta i alata kvaliteta

U skladu sa vašim potrebama organizujemo za Vas:

 • Obuke/edukaciju iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom i ZŽS, testiranje obučenosti i kontrolisanje zaposlenih u tumačenju, primeni i poštovanju zahteva standarda, procedura i propisanih tokova dokumentacije.
 • Obuke za interne proverivače sistema menadžmenta
 • Obuke/edukaciju za primenu alata kvaliteta, savremenih metoda i tehnika za unapređenje poslovnih procesa.

Obuke sprovodi kompetentni predavač sa iskustvom.


Projektovanje, implementacija i održavanje HACCP/ISO 22000

HACCP je sistem za identifikaciju, vrednovanje i upravljanje opasnostima od značaja za bezbednost hrane.

Od 2009 godine je i zakonska obaveza u Srbiji za sve proizvođače hrane i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

Agencija Atlas - QMS pruža usluge savetovanja i podrške za implementaciju, održivost i unapređenje HACCP sistema i sistema upravljanja bezbednošću hrane po zahtevu standarda ISO 22000 (SMBH), što uključuje sledeće neophodne korake:

 • Formiranje HACCP tima i imenovanje vođe HACCP tima
 • Izrada i uspostavljanje HACCP dokumentacije (procedure i zapisi)
 • Uspostavljanje i primena sistema sledljivosti
 • Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP
 • Uspostavljanje korektivnih mera koje treba preduzeti kada rezultati praćenja pređu kritične granice
 • Sprovođenje verifikacionih aktivnosti, validaciju kontrolnih mera i poboljšanje SMBH
 • Uspostavljanje principa dobre higijenske prakse (GHP) u proizvodnji i skladištima

Za Vas izrađujemo:

 • Politiku i ciljeve bezbednosti hrane
 • Planove kvaliteta
 • Operativna dokumenta (procedure, radna uputstva, tehnička dok.)
 • Opis proizvoda i njegove nameravane upotrebe
 • Dijagram toka procesa
 • Analizu opasnosti/rizika
 • Identifikovanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP) - stablo odluke
 • Definisanje kritičnih granica za CCP
 • HACCP plan
 • Preduslovne programe PRP, OPRP