Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa


Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa

Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa

Novo vreme stavlja organizacije pred nove izazove koji traže da se problemi rešavaju na nov način, brzo i efikasno, greške otklanjaju u što ranijoj fazi procesa i prave uštede gde god je to moguće. Otuda i potreba za reinženjeringom. Reinženjering i definisanje mera za poboljšanje se vrši sa ciljem povećanja efikasnosti, racionalnosti i produktivnosti u poslovanju. Uključuje analizu postojećih organizacionih rešenja i postavljanje novih rešenja.

  • GAP analizu -  Analizu efektivnosti Vaših implementiranih sistema i utvrđivanje neusaglašenosti sa zahtevima odgovarajućih standarda kao i identifikovanje mogućnosti za unapređenje sistema. 
  • SWOT analizu - Definisanje konteksta organizacije, internih i eksrernih pitanja koja mogu da imaju uticaja na ostvarenje ciljeva odn. na sposobnost organizacije da odgovori na spoljne uticaje.
  • Analizu rizika i mogućih posledica i prepoznavanju odgovarajućih prilika.
  • Izradu praktičnih planova aktivnosti za poboljšanje i unapređenje sistema.
  • Pomoć u sprovođenju neophodnih korekcija.

Agencija ATLAS- QMS Vam može pomoći da primenite savremene metode i tehnike Kaizen, 5S, Lean Six Sigma, 8D, FMEA, 5 Why...) za poboljšanje i optimizaciju Vaših poslovnih i proizvodnih procesa,