Savetovanje i inženjering iz oblasti zaštite životne sredine


Savetovanje i inženjering iz oblasti zaštite životne sredine

Savetovanje i inženjering iz oblasti zaštite životne sredine

Svi privredni subjekti čije aktivnosti, proizvodi i usluge mogu da imaju negativne uticaje na životnu sredinu, u obavezi su da se pridržavaju propisanih zakonskih mera ili da dobrovoljnim uvođenjem sistema upravljanja životnom sredinom pokažu posvećenost i visoko razumevanje značaja identifikacije i kontrole svih procesa koji mogu štetno da utiču na eko sistem.

Obaveza da u svojim aktivnostima koristite procese, prakse, tehnike, materijale, energiju, proizvode i usluge tako da sprečite, smanjite ili kontrolišete stvaranje, emisiju ili ispuštanje bilo kog tipa zagađajuće materije ili otpada može biti Vaša zakonska obaveza ili zahtev Vaših poslovnih partnera kao ugovorna obaveza, kodeksi prakse ili sporazumi sa grupama iz zajednice.

Uspostavljanjem sistema menadžmenta životnom sredinom, možete imati koristi:

 • U smanjenju mogućnosti pojave udesa i efikasnijeg reagovanja u slučaju vanrednih situacija
 • Ispunjenju zakonskih obaveza, olakšanom dobijanju dozvola, licenci i različitih ovlašćenja
 • Održavanju dobrih odnosa sa javnošću i organima vlasti
 • Jačanju imidža i učešća na tržištu, sticanjem većeg poverenja korisnika Vaših proizvoda i usluga
 • U smanjenju troškova usled ekonomičnijeg upravljanja otpadom
 • U dobijanju osiguranja po prihvatljivim troškovima i zadovoljenju kriterijuma investitora (povoljni krediti).

Našim uslugama savetovanja i izrade ekoloških projekata možemo Vam pomoći da:

Prepoznate potencijalne opasnosti, koje proističu iz Vaših  poslovnih aktivnosti i definišete mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, izradite potrebne procedure i radna uputstva, planove i programe za upravljanje otpadom.

Da ispunite svoje obaveze u pogledu usklađenosti sa zakonskim i drugim zahtevima, tako što ćemo za Vas pratiti i koordinirati primenu zakonskih propisa sa vrednovanjem usklađenosti vašeg poslovanja sa zakonomskom regulativom.

Izveštaje i potrebna dokumenta izrađujemo sagledavanjem Vaših potreba i dostavljamo nadležnim organima (Ministarstvu ZŽS, Agenciji za ZŽS...). Nudimo pomoć u saradnji sa ekološkim inspektorima prilikom svakog inspekcijskog nadzora.

Upravljate hemikalijama i opasnim materijama koje koristite u Vašim proizvodnim aktivnostima u svojim organizacijama, na bezbedan način i u skladu sa zakonskim propisima.Za Vaše potrebe izrađujemo:

 • Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
 • Plan upravljanja otpadom
 • Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom
 • Plan  vršenja monitoringa
 • Plan  mera za efikasno korišćenje energije
 • Plan mera za ZŽS posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
 • Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
 • Politiku prevencije udesa za SEVESO postrojenja
 • Priprema dokumentacije za dobijanje IPPC dozvole
 • Priprema dokumentacije za dobijanje Vodne dozvole
 • Priprema dokumentacije za dobijanje dozvole za sakupljanje, skladištenje, transport i tretman opasnog i neopasnog otpada.
 • Priprema dokumentacije za prekogranično kretanje otpada
 • Bezbednosne listove za hemijske materije u skladu sa propisima (MSDS - Material Safety Data Sheet)

I druga dokumenta propisana zakonskom regulativom ili prema zahtevima Vaših relevantnih zainteresovanih strana.