Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.


Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.

Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.

Podrazumeva mesečni servis poslova lica za bezbednost i zdravlja na radu (BZR) i obuhvata kompletno upravljanje rizicima po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini.

Lice koje obavlja ove poslove je Zakonom definisano kao Lice za BZR sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova BZR.

Važne činjenice propisane Zakonom: Svaki poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ili bez obzira na broj zaposlenih obavlja delatnost visokog rizika, je dužan da imenuje Lice za bezbednost i zdravlje na radu koje ima položen stručni ispit za obavljanje poslova BZR.

Ukoliko nemate zaposlenog sa navedenim kvalifikacijama u Vašoj organizaciji, mi ćemo za Vas obezbediti eksterno angažovano Lice za BZR.


Kao vaše imenovano Lice za BZR  pružamo Vam punu stručnu pomoć i podršku u:

  • Upravljanju sistemom BZR u skladu sa Zakonom kroz obavljanje nadzora i kontrole primene.
  • Formiranju, organizovanju i vođenju zakonski propisane dokumentacije.
  • Izradi procedura i uputstava za bezbedan i zdrav rad u skladu sa potrebama Vaših zaposlenih.
  • Sarađivanju sa nadležnim inspektorima rada prilikom svakog inspekcijskog nadzora.
  • Praćenju primene mera za bezbedan i zdrav rad Vaših zaposlenih.
  • Kontroli kritičnih tačaka u Vašem poslovanju sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu u cilju sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja.
  • Organizovanju periodičnih pregleda i ispitivanja radne okoline, opreme za rad i zdravstvenih pregleda za zaposlene u skladu sa propisima.
  • Osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, kontroli poštovanja procedura rada, upotrebi sredstava i opreme za ličnu zaštitu, poštovanje opštih mera bezbednosti i zdravlja na radu i dr.
  • Organizovanju obuka iz pružanja prve pomoći.