Upravljanje hemikalijama u organizaciji - usluge licenciranog savetnika za hemikalije


Upravljanje hemikalijama u organizaciji - usluge licenciranog savetnika za hemikalije

Upravljanje hemikalijama u organizaciji - usluge licenciranog savetnika za hemikalije

Prema važećem Zakonu o hemikalijama (“Sl. Glsnik RS” br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/2015), Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice, veliki broj snabdevača opasnim hemikalijama je dužan da obezbedi Savetnika za hemikalije od 9. marta 2013. godine koji može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od aktivnosti snabdevača, kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet.

Snabdevač hemikalija jeste pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije pri čemu se i uvoz smatra stavljanjem u promet.

Savetnik za hemikalije mora da ima odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit za savetnika za hemikalije.

Ukoliko nemate stalno zaposlenog sa navedenim kvalifikacijama u Vašoj organizaciji, mi ćemo za Vas obezbediti eksterno angažovanog savetnika za hemikalije.

Da bi se opasnim hemikalijama i biocidnim proizvodima upravljalo na način koji vodi ka smanjenju rizika i minimizaciji štetnog efekta po zdravlje ljudi i na životnu sredinu i osigurala primena preventivnih mera, Savetnik za hemikalije stara se da zakoni i propisi iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima budu pravilno primenjeni.

Opasna hemikalija je hemikalija koja se može kvalifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti.